Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Zadania MOPS-u w Zambrowie

Pomoc Społeczna jest instytucją, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie działa na podstawie:

 • Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
 • Regulaminu Organizacyjnego
 • Aktów prawnych wydanych przez:
  • Radę Miasta
  • Birmistrza Miasta
  • Dyrektora Ośrodka

 

Realizacja Zadań

MOPS realizuje zadania wynikające z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkocholizmowi
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • innych ustaw.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Miejską. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa.


Zadania realizowane przez MOPS.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

 • udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków: okresowych, celowych, specjalnych celowych,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności,
 • przyznawanie pomocy w naturze,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym realizacja programów osłonowych.


Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.


Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org